{if(!defined("RUN_MODE"))} {!die()} {/if} {if($extView = $control->getExtViewFile(TPL_ROOT . 'blog/header.html.php'))} {include $extView} {@return helper::cd()}{/if} {$navs = $control->loadModel('nav')->getNavs('desktop_blog')} {if(!empty($config->oauth->sina))} {else} {/if} {if(isset($mobileURL))} {/if} {if(isset($sourceURL))} {/if} {if(!isset($title))} {$title = ''}{/if} {if(!empty($title))} {$title .= $lang->minus}{/if} {if(!isset($keywords))} {$keywords = $config->site->keywords}{/if} {if(!isset($desc))} {$desc = $config->site->desc}{/if} {!html::title($title . $config->site->name)} {!html::meta('keywords', strip_tags($keywords))} {!html::meta('description', strip_tags($desc))} {if(isset($control->config->site->meta))} {!echo $control->config->site->meta} {/if} {!css::import($webRoot . 'zui/css/min.css')} {!css::import($themeRoot . 'common/style.css')} {$customCssFile = $control->loadModel('ui')->getCustomCssFile(CHANZHI_TEMPLATE, CHANZHI_THEME)} {if(file_exists($customCssFile))} {!css::import($control->ui->getThemeCssUrl(CHANZHI_TEMPLATE, CHANZHI_THEME), '', $version = false)} {/if} {!js::exportConfigVars()} {!js::set('theme', array('template' => CHANZHI_TEMPLATE, 'theme' => CHANZHI_THEME, 'device' => $control->app->clientDevice))} {if($config->debug)} {!js::import($jsRoot . 'jquery/min.js')} {!js::import($jsRoot . 'zui/min.js')} {!js::import($jsRoot . 'chanzhi.js')} {!js::import($jsRoot . 'my.js')} {else} {if($control->config->cdn->open == 'open')} {!js::import($control->config->cdn->host . $control->config->version . '/js/chanzhi.all.js', $version = false)} {else} {!js::import($jsRoot . 'chanzhi.all.js')} {/if} {/if} {if(isset($pageCSS))} {!css::internal($pageCSS)} {/if} {!echo isset($control->config->site->favicon) ? html::icon(json_decode($control->config->site->favicon)->webPath) : html::icon($webRoot . 'favicon.ico')} {!html::rss($control->createLink('rss', 'index', '', '', 'xml'), $config->site->name)} {!js::set('lang', $lang->js)} {if(!empty($config->oauth->sina))} {$sina = json_decode($config->oauth->sina)}{/if} {if(!empty($config->oauth->qq))} {$qq = json_decode($config->oauth->qq)}{/if} {if(!empty($sina->verification))} {$sina->verification} {/if} {if(!empty($qq->verification))} {$qq->verification}{/if} {if(empty($sina->verification) && !empty($sina->widget))} {!js::import('https://tjs.sjs.sinajs.cn/open/api/js/wb.js')}{/if} {$baseCustom = isset($control->config->template->custom) ? json_decode($control->config->template->custom, true) : array()} {if(!empty($baseCustom[CHANZHI_TEMPLATE][CHANZHI_THEME]['js']))} {!js::execute($baseCustom[CHANZHI_TEMPLATE][CHANZHI_THEME]['js'])} {/if}

恋人彼此孤独,并互相属于对方

2017-03-30 08:21:00
徐小辉
原創 VIEWS_PLACEHOLDER
很早就醒了,于是独自骑着小黄车去办公室,路上在网易云听到了一段来自《Breakfast at Tiffany's》中的对白,People don't belong to people. Holy说出了她所认为的爱,不是拥有和控制,它是那么高不可攀,它是那么的不可轻易获得。可男主角最后在出租车外淋着雨对holy说,无名小姐,你知道你的问题在哪吗?你怯懦,你没有勇气,你害怕挺起胸膛说:“是的,生活就是这样。人们相爱,互相属于对方,因为这是获得真正快乐的唯一机会”。电影中的《Moon River》是我初学口琴时候每天都会吹的曲子,而影片中赫本抱着吉他坐在窗边,首次以真声演唱的这首歌,被认为是最动听的《Moon River》,连海报都那么迷人,于是决定再完整看一次Breakfast at Tiffany's》。现在的办公室外面好多鸟儿在唱歌,别说电影,光是鸟叫就足以让我开心一上午了。    博客分类